2024-03-13

هم-تسهیلگری

تعریف هم-تسهیلگری هم-تسهیلگری به مشارکت و همکاری دو یا چند نفر تسهیلگر در طراحی و اجرای فرایند گفته می‌شود. هم-تسهیلگرها مسئول همه چیز شامل طراحی، اجرا […]