2018-05-19

فنون تصمیم گیری گروهی

اگر مسایل و مشکلات وجود نداشتند نیازی به تصمیم گیری نبود. البته مسایل پدید می آیند و ما برای حل آنها نیاز به تصمیم گیری داریم. […]
2018-05-19

آشنایی با تسهیلگری

اگر شما به کلمه تسهیلگر در فرهنگ لغت نگاه کنید، خواهید دید که تسهیلگر به عنوان شخصی وصف شده است که به یک گروه از مردم […]
2018-04-30

آموزش بزرگسالان

آیا آموزش بزرگسالان همانند آموزش کودکان می باشد؟ چه تفاوتی در یادگیری بزرگسالان و یادگیری کودکان وجود دارد؟ چه رویکردی در آموزش بزرگسالان موثرتر است؟ در […]
2018-04-30

تسهیلگری در کلاس درس

اگر ثروتی هنگفت به من داده شود که باز به دوران مدرسه برگردم و پشت نیمکت های کلاس بنشینم، هرگز قبول نخواهم کرد. اگر معجزه ای […]
2018-04-06

ارتباط یک سویه و دو سویه

کاربرد: نشان دادن مشکلاتی که ارتباطات یک سویه ممکن است پیش بیاورد. بازی ارتباط یک سویه و دوسویه در جلساتی با تاکید بر ارتباط موثر می […]
2018-04-05

مشارکت جوامع محلی در توسعه

جامعه همانند یک کشتی می ماند که هر عضوی از آن باید آمادگی گرفتن سکان را داشته باشد                 […]
2018-04-05

شش کلاه تفکر تصمیم گیری

تاریخچه این تکنیک توسط ادوارد دوبونو در سال 1985 در کتابی به نام شش کلاه تفکر ارایه شد. ادوارد دوبونو فیلسوف، روانشناس، نویسنده و متفکر اهل […]
2018-04-05

تکنیک پنجره جوهری

تاریخچه تکنیک پنجره جوهری تکنیکی است که برای درک بهتر روابط افراد با خودشان و دیگران کمک می کند. این تکنیک توسط دو روانشناس جوزف لوفت […]