درباره خانه تسهیلگران ایران

خانه تسهیلگران ایران، با هدف کلیِ ترویج و توسعه فعالیت «تسهیلگری فرایندهای گروهی» در حوزه های سازمانی، آموزشی و جوامع محلی شکل گرفته است. این خانه همراه سازمان های دولتی، خصوصی، غیردولتی و گروه‌های مردم نهاد در فرایندهای تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی، اجرا و ارزیابی است. تبادل تجارب تسهیلگران، تولید و تبادل دانش تسهیلگری، برگزاری نشست‌های تخصصی، برگزاری دوره های آموزشی تسهیلگری و توان افزایی تسهیلگران از دیگر فعالیت‌های این خانه است.

پایگاه دانش

تسهیلگر حرفه‌ای همیشه در حال یادگیری است.