2018-03-21

تسهیلگری ابزاری برای توانمندسازی منابع انسانی

تسهیل گری راهی است برای رهبری بدون این که زمام امور به دست گرفته شود. وظیفه تسهیل گر آماده کردن دیگران برای به عهده گرفتن مسؤلیت […]
2018-03-09

شایستگی های اصلی تسهیلگری

شایستگی های اصلی تسهیلگری در انجمن بین المللی تسهیلگران عمده ترین و مهم ترین شایستگی های اصلی تسهیلگری از دیدگاه انجمن بین المللی تسهیلگران که موجب […]
2018-03-09

تعریف تسهیلگر

تعریف تسهیلگر تعاریف مختلفی برای تسهیلگر بنا به اهداف فعالیت تسهیلگری و گروه مخاطب موجود است که به برخی از آنها در این متن اشاره شده […]
2018-03-09

تعریف تسهیلگری گروه

 تسهیلگری گروه کلمه تسهیلگری در فرهنگ لغت وبستر و آکسفورد به معنی ساده کردن است. همانند بسیاری از مفاهیم بین رشته ای و به لحاظ کاربرد […]