درباره انجمن تسهیلگران ایران


انجمن تسهیلگران ایران با هدف کلی ترویج و توسعه فعالیت تسهیلگری (راهبری) در حوزه های سازمانی، آموزشی و جوامع محلی شکل گرفته است.
این انجمن همراه سازمان های دولتی، خصوصی، غیردولتی و گروه های مردم نهاد در فرایند های تصمیم گیری، برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی می باشد.
تبادل تجارب تسهیلگران، تولید و تبادل دانش تسهیلگری، برگزاری نشست های تخصصی، برگزاری دوره های آموزشی تسهیلگری و توان افزایی تسهیلگران از دیگر فعالیت های این انجمن می باشد.

پایگاه دانش

تسهیلگر حرفه‌ای همیشه در حال یادگیری است.