برگزاری نشست لزوم مشارکت جمعی
2018-03-21
6 کلاه تفکر
شش کلاه تفکر تصمیم گیری
2018-04-05