فنون تصمیم گیری گروهی
فنون تصمیم گیری گروهی
2018-05-19
کارگاه آموزشی تسهیلگری
برگزاری کارگاه آموزشی تسهیلگری
2018-06-06