2020-06-22

ابعاد تسهیلگری

معرفی کارگاه: جان هرون در کتاب راهنمای جامع تسهیلگری، ابعاد تسهیلگری و سبک های تسهیلگر را معرفی و شرح می دهد. هرون تسهیلگر را فردی معرفی […]
2020-06-22

مشارکت عمومی موثر و رویکردهای آن

انجمن تسهیلگران ایران در راستای ترویج فعالیت های تسهیلگری و توسعه شبکه تبادل دانش و تجارب بین تسهیلگران اقدام به برگزاری جلسات مجازی نموده است. از […]
2020-06-22

8 عنصر آماده سازی و برنامه ریزی تسهیلگری

انجمن تسهیلگران ایران در راستای ترویج فعالیت های تسهیلگری و توسعه شبکه تبادل دانش و تجارب بین تسهیلگران اقدام به برگزاری جلسات مجازی نموده است. از […]
2019-07-27

برگزاری کارگاه طراحی فرایند کارگاه

2019-07-27

برگزاری کارگاه آموزشی تسهیلگری مقدماتی

تسهیلگری فرایند آسان کردن دستیابی اعضای گروه/ سازمان به اهداف مورد نظر می باشد. تسهیلگر به عنوان فردی بی طرف و بی غرض شرایط لازم جهت […]
2019-05-19

کارگاه مهارت سوال پرسیدن در درک واقعیت جامعه محلی

انجمن تسهیلگران ایران در راستای ترویج فعالیت های تسهیلگری و توسعه شبکه تبادل دانش و تجارب بین تسهیلگران اقدام به برگزاری جلسات مجازی نموده است. از […]
2019-05-19
تغذیه در جلسات و کارگاه های تسهیلگری

تغذیه در جلسات و کارگاه های تسهیلگری

تغذیه در جلسات و کارگاه های تسهیلگری تغذیه بخش لاینفک زندگی بشر است. حیات انسان وابسته به غذا است. در حقیقت وضعیت فیزیکی، روحیات، سلامت و […]
2018-08-12
ارزشیابی آموزش

ارزشیابی آموزش

یکی از الگوهای متداول ارائه شده برای تعیین جایگاه ارزشیابی آموزش، الگوی کرک پاتریک است. این الگو به دنبال سنجش تاثیرات برنامه (ارزشیابی پایانی و پیگیری) […]
2018-07-07
بارش افکار

بارش افکار

تکنیک بارش افکار چندین دهه است که انسانها برای تولید ایده و یافتن راهکارهای خلاقانه جهت رفع مشکلات از تکنیک بارش افکار استفاده می کنند. مدیر […]