تفکر همگرا و واگرا
تفکر واگرا و همگرا در تسهیل تولید ایده‌های بیشتر و تصمیم‌گیری بهتر
2022-07-15
برگزاری دوره آشنایی با شایستگی‌های تسهیلگری
2023-01-21