2020-06-22

ابعاد تسهیلگری

معرفی کارگاه: جان هرون در کتاب راهنمای جامع تسهیلگری، ابعاد تسهیلگری و سبک های تسهیلگر را معرفی و شرح می دهد. هرون تسهیلگر را فردی معرفی […]