2020-06-22

مشارکت عمومی موثر و رویکردهای آن

انجمن تسهیلگران ایران در راستای ترویج فعالیت های تسهیلگری و توسعه شبکه تبادل دانش و تجارب بین تسهیلگران اقدام به برگزاری جلسات مجازی نموده است. از […]
2020-06-22

8 عنصر آماده سازی و برنامه ریزی تسهیلگری

انجمن تسهیلگران ایران در راستای ترویج فعالیت های تسهیلگری و توسعه شبکه تبادل دانش و تجارب بین تسهیلگران اقدام به برگزاری جلسات مجازی نموده است. از […]
2019-07-27

برگزاری کارگاه آموزشی تسهیلگری مقدماتی

تسهیلگری فرایند آسان کردن دستیابی اعضای گروه/ سازمان به اهداف مورد نظر می باشد. تسهیلگر به عنوان فردی بی طرف و بی غرض شرایط لازم جهت […]
2019-05-19

کارگاه مهارت سوال پرسیدن در درک واقعیت جامعه محلی

انجمن تسهیلگران ایران در راستای ترویج فعالیت های تسهیلگری و توسعه شبکه تبادل دانش و تجارب بین تسهیلگران اقدام به برگزاری جلسات مجازی نموده است. از […]
2018-11-18

تسهیلگران کاتالیزورهای توسعه

در شیمی کاتالیزور به عنوان ماده ای تعریف می شود که فرایند را تسریع می بخشد بدون اینکه خود در واکنش مصرف بشود. فعالیت تسهیلگران نیز […]
2018-06-07

چگونه کارگاه تسهیلگری طراحی کنیم؟

تسهیلگری متمرکز بر فرایند است و به همین لحاظ طراحی فرایند مطلوب جهت دستیابی به اهداف دلخواه گروه از مقدمات فعالیت تسهیلگری محسوب می شود. کارگاه […]
2018-06-06
کارگاه آموزشی تسهیلگری

برگزاری کارگاه آموزشی تسهیلگری

در دوره ای که تغییرات اقتصادی و اجتماعی به سرعت در حال وقوع هستند، مهارت همراهی و سازگاری با شرایط ضروری به نظر می رسد. امروزه […]
2018-03-21

برگزاری نشست لزوم مشارکت جمعی

در راستای برگزاری سلسله نشست های تخصصی تسهیلگری و راهبری گروه، اولین نشست تخصصی در اردیبهشت ماه 1396 با موضوع لزوم مشارکت جمعی در فعالیت های […]