2021-01-29

برنامه داوطلبی وبسایت انجمن تسهیلگران ایران

انجمن تسهیلگران ایران در راستای ترویج و توسعه حرفه ای فعالیت تسهیلگری گروه فرایند محور در ایران در تلاش است تا با تولید و انتشار دانش […]
2021-01-24

تکنیک های تعاملی برای جلسات آنلاین

معرفی کارگاه پس از شیوع ویروس کووید-19، بسیاری از جلسات به صورت آنلاین برگزار شد و انتظار می رفت که تغییر ایجاد شده در شیوه برگزاری […]
2020-10-31

تسهیلگری مجازی

  معرفی کارگاه: به دنبال تغییرات ایجاد شده ناشی از شیوع ویروس کووید 19 در سطح کشورهای مختلف در سال 2020، تاثیراتی عظیم و عمیق در […]
2020-10-28

تسهیلگری در مددکاری اجتماعی گروه های حمایتی

معرفی کارگاه: مددکاران اجتماعیِ گروهی با افراد در گروه های حمایتی همکاری می کنند، آن­ها ابزارهای فردی را برای بهبود و رشد به افراد ارایه می­دهند […]
2020-10-01

تسهیلگری سازگار

معرفی کارگاه: تسهیلگری رویکردی پویا است و تسهیلگران حرفه ای با جریان پرسرعت و غیرمنتظره تغییرات همراه و سازگار می شوند تا هم بتوانند رشد و […]
2020-06-23

برنامه منتورینگ تسهیلگری مجازی

برنامه منتورینگ موسسه تسهیلگران راهبر ایرانیان و انجمن تسهیلگران ایران با هدف توسعه مهارت های تسهیلگری در فضای آنلاین می باشد. با توجه به شرایط خاص […]
2020-06-22

ابعاد تسهیلگری

معرفی کارگاه: جان هرون در کتاب راهنمای جامع تسهیلگری، ابعاد تسهیلگری و سبک های تسهیلگر را معرفی و شرح می دهد. هرون تسهیلگر را فردی معرفی […]
2020-06-22

مشارکت عمومی موثر و رویکردهای آن

انجمن تسهیلگران ایران در راستای ترویج فعالیت های تسهیلگری و توسعه شبکه تبادل دانش و تجارب بین تسهیلگران اقدام به برگزاری جلسات مجازی نموده است. از […]
2020-06-22

8 عنصر آماده سازی و برنامه ریزی تسهیلگری

انجمن تسهیلگران ایران در راستای ترویج فعالیت های تسهیلگری و توسعه شبکه تبادل دانش و تجارب بین تسهیلگران اقدام به برگزاری جلسات مجازی نموده است. از […]