2022-09-04

جلسه هنر گردهم‌آیی

در راستای ترویج فعالیت های تسهیلگری و توسعه شبکه تبادل دانش و تجارب بین تسهیلگران اقدام به برگزاری جلسات آنلاین نموده ایم. جلسات عمدتا شامل موضوعات […]