2019-05-19

تغذیه در جلسات و کارگاه های تسهیلگری

تغذیه در جلسات و کارگاه های تسهیلگری تغذیه بخش لاینفک زندگی بشر است. حیات انسان وابسته به غذا است. در حقیقت وضعیت فیزیکی، روحیات، سلامت و […]
2018-11-17

موقعیت های دشوار در کارگاه های آموزشی مشارکتی

مرور ادبیات مرتبط با برگزاری کارگاههای آموزشی مشارکتی نشان میدهد که بروز  موقعیتهای دشوار و اتفاقات غیرمترقبه در کارگاههای آموزشی مشارکتی امری اجتناب ناپذیر است و […]
2018-07-07

10 نکته مهم برای تسهیلگران

تسهیلگری روش و شیوه­ قدرتمندی است که به هر کسی این شانس را می­ دهد تا بصورت فعال در فرآیند تصمیم­ گیری شرکت کند. یک تسهیلگر […]
2018-06-07

چگونه کارگاه تسهیلگری طراحی کنیم؟

تسهیلگری متمرکز بر فرایند است و به همین لحاظ طراحی فرایند مطلوب جهت دستیابی به اهداف دلخواه گروه از مقدمات فعالیت تسهیلگری محسوب می شود. کارگاه […]