برگزاری کارگاه طراحی فرایند کارگاه

برگزاری کارگاه آموزشی تسهیلگری مقدماتی
2019-07-27
فراتسهیلگری ساز و کاری برای توسعه پایدار
2019-08-10