20180419_115511

انجمن تسهیلگران ایران در همکاری با موسسه تسهیلگران راهبر ایرانیان و دیگر موسسات فعال در حوزه توان افزایی دانش و مهارت های مرتبط با تسهیلگری و راهبری در حوزه آموزش، توسعه جامعه محلی و سازمان ها اقدام به برگزاری کارگاه های آموزشی و کارگاه های تسهیلگری با موضوعات ذیل می نماید:

 • مهارت تسهیلگری (مقدماتی؛ پیشرفته؛ تخصصی سازمانی، آموزشی، جامعه محلی)
 • رهیافت های مشارکت
 • مهارت کارگروهی/ تیمی
 • مهارت ارتباط موثر
 • مهارت تصمیم گیری
 • مهارت برنامه ریزی استراتژیک و عملیاتی
 • مهارت انتقاد سازنده
 • خلاقیت
 • مدیریت نیروهای داوطلب
 • مدیریت سازمان های مردم نهاد
 • جذب منابع مالی
 • مهارت رهبری
 • مهارت رفع تعارض
 • مهارت حل مساله
 • فنون مذاکره
 • یادگیری مشارکتی
 • مهارت گزارش نویسی
 • مهارت پروژه نویسی
 • ارزیابی مشارکتی
 • مستند سازی پروژه های اجتماعی
 • مهارت نیاز سنجی
 • ترویج گری فعالیت های اجتماعی
 • ترویج مسئولیت پذیری اجتماعی فردی و شرکتی
 • آموزش بزرگسالان