2020-10-28

تسهیلگری در مددکاری اجتماعی گروه های حمایتی

معرفی کارگاه: مددکاران اجتماعیِ گروهی با افراد در گروه های حمایتی همکاری می کنند، آن­ها ابزارهای فردی را برای بهبود و رشد به افراد ارایه می­دهند […]