2020-10-28

تسهیلگری در مددکاری اجتماعی گروه های حمایتی

  در راستای ترویج فعالیت های تسهیلگری و توسعه شبکه تبادل دانش و تجارب بین تسهیلگران اقدام به برگزاری جلسات مجازی نموده ایم. از عمده ترین […]