2022-02-25

بداهه سازی در تسهیلگری

معرفی جلسه بداهه‌سازی در تسهیلگری فعالیتی در لحظه است که بدون برنامه‌ریزی قبلی ساخته و پرداخته می‌شود، بمانند نمایشی بدون فیلمنامه. گفتگوها، بازی‌ها، داستان‌ها و شخصیت‌ها […]