2018-04-06

ارتباط یک سویه و دو سویه

کاربرد: نشان دادن مشکلاتی که ارتباطات یک سویه ممکن است پیش بیاورد. بازی ارتباط یک سویه و دوسویه در جلساتی با تاکید بر ارتباط موثر می […]
2018-04-05

تکنیک پنجره جوهری

تاریخچه تکنیک پنجره جوهری تکنیکی است که برای درک بهتر روابط افراد با خودشان و دیگران کمک می کند. این تکنیک توسط دو روانشناس جوزف لوفت […]