2021-11-03

آندراگوژی و تسهیلگری

معرفی جلسه آندراگوژی به این معناست که آموزش برای بزرگسالان باید بیشتر بر فرآیند و کمتر بر محتوای آموزشی تمرکز کند. وقتی به تعریف تسهیلگری «هنر […]