community development

تسهیل گری در توسعه محلی، فرآیند توسعه توان افزایی جامعه محلی با رویکرد توسعه پایدار (اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و محیط زیستی) را که شامل جمع آوری اطلاعات، برنامه ریزی، اجرا، پایش و ارزیابی می باشد را طراحی و تسهیل می کند که این در این فرایند جنبه های انسانی، رویکرد عادلانه و مشارکت جویانه جامعه محلی مورد توجه قرار می گیرد.

تسهیل گر در جامعه محلی از طریق تسهیل تشکیل گروه ها/ نهادها و بسیج اجتماعی به افزایش سرمایه اجتماعی و تحرک بخشی اجتماعی کمک می نماید. او سهم قابل توجهی در شکل گیری تفکر گروهی، همبستگی، اعتماد اجتماعی و ایجاد تلاش جمعی برای بهبود وضعیت جامعه، کاهش فقر و افزایش رفاه دارد. جمع آوری، ثبت و مستندسازی مشارکتی دانش بومی جامعه محلی نیز فرآیند دیگری است که تسهیل گر این حوزه در فعالیت هایش اعمال می نماید. او کمک می کند تا ارتباط مؤثر و مثبتی میان دست اندرکاران و ذی نفعان مختلف جوامع محلی برقرار شود.

در فرآیند توان افزایی و توسعه پایدار جامعه محلی، تسهیلگر به جامعه محلی کمک می نماید تا برنامه ریزی مشارکتی برای حل مسایل خود را با تکیه بر داشته ها و منابع بومی خود انجام دهد، از این طریق جامعه محلی می تواند داشته های خود را شناخته، فهرست و طبقه بندی نماید و برنامه ریزی مناسب جهت به کارگیری آنها را به انجام برساند.

تسهیل گر از طریق توان افزایی جامعه و فراهم نمودن بستر مشارکت مردم در اداره جامعه، مسیر افزایش اعتماد به نفس و خوداتکایی آنان را نیز هموار می نماید و جامعه محلی نتایج کار فرآیند توان افزایی خود برای حل مشکلات را به صورت گروهی و مشارکتی نیازسنجی می نماید. به عبارت دیگر مداخله جامعه محلی در کل فرایند به صورت فعال و پویا در نظر گرفته می شود.

در این راستا انجمن تسهیلگران ایران با همکاری دیگر موسسات فعال در این حوزه خدمات مورد نیاز  همانند مشاوره، آموزش و تسهیل گری در مواردی همانند توان افزایی تسهیلگران جامعه محلی (روستایی و شهری)، اجرای فرآیند توسعه و توان افزایی جامعه محلی از نقطه ورود وتشکیل گروه های محلی، جمع آوری اطلاعات، نیازسنجی، برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی مشارکتی؛ هم چنین  شیوه های ثبت و مستندسازی مشارکتی دانش بومی را اجرا و ارایه می نماید.