Untitled
تغییرات سریع دنیای امروز نیاز به ایجاد تحول و اصلاح رویکردهای آموزشی سنتی را ضروری نموده است و به دنبال آن رویکردهای آموزش نوین در حال توسعه و ترویج می باشند. آموزش فراهم کردن فرصت هایی یادگیری است. آموزش معمولاً به فعالیت هایی گفته می شود که قصد آن آسان کردن یادگیری در یادگیرندگان است که این عمل به تنهایی یا به کمک مواد آموزشی انجام می گیرد. با این تعریف می توان گفت مجموعه فعالیت هایی که آموزشگر طرح ریزی می کند تا  به  قول گانیه احتمال یادگیری را بالا ببرد، آموزش است.  ایجاد این فرصت یا بالا بردن احتمال آن  رویکردهای مختلف آموزش را با خود  همراه می کند. در تقابل آموزش و یادگیری می توان گفت که یادگیری یک فرایند درونی است که در یادگیرنده اتفاق می افتد و آموزش نسبت به یادگیری یک فرایند بیرونی است که ساخته و پرداخته می شود تا شرایط درونی یادگیری را رقم زند. در الگوهاي آموزشي دو رويكرد به مسئله آموزشي وجود دارد كه انتخاب هر كدام مسير آموزش را تغيير مي دهد. اين دو رويكرد شامل رويكرد آموزشگر محور و رويكرد يادگيرنده محور است. در رويكرد اول اهداف ونتايج از قبل پيش بيني شده و براساس نتايج تعيين شده آموزش صورت مي گيرد. در اين رويكرد سمت و سوي آموزش از قبل برنامه ريزي و تعيين شده است. اين رويكرد اگرچه نظام هاي آموزش عمومي در دست خود دارد اما خبر از آموزشگراني مي دهد كه براي حفظ موقعيت خود، چوب آموزش را به سختي در دست گرفته و خيال واگذاري ندارند. فراگيران اين شيوه آموزش گیرندهایی مطيع هستند كه بالاجبار بر سر كلاس نشسته اند و در پي يافتن دري براي خروج مي گردند. اما در رويكرد دوم كه يادگيرنده محور است اتفاق ديگري رخ مي دهد كه فراگيران خود تعيين مي كنند. آموزش دهنده نقش يك راهبر را به خود مي گيرد و كلاس براساس ظرفيت فراگيران پيش مي رود. مهمترين نقش در آموزش با اين رويكرد  فرایند محوری است. در این رویکرد آموزشگر و آموزش گیرنده  هر دو  به انتخاب   ابزارها، روش ها و نتايج کار می نشینند و كار آموزشگر اين است كه با حداقل مداخله حداكثر فرصت را براي تجربه آموزش گیرنده فراهم كند. در اين رويكرد آموزشگر  به ابزارهاي مختلفی مجهز است. اعم از ابزارهای اجتماعي و اطلاعات در زمينه هاي مختلف و تنها با تسلط بر محتوا نمی توان از این رویکرد در آموزش استفاده کرد. دراينجا آموزش، برنامه ريزي و طراحي وظيفه مشترك آموزشگر و آموزش گیرنده بوده و هردو باهم در مورد هدف ها، محتوا و فعاليت ها تصميم مي گيرند. دراين رويكرد اهداف به صورت كلي تدوين مي شود. در نهایت می توان گفت در این فضا تعامل بین دو رکن اساسی آموزش یعنی معلم و شاگرد به صورت دو طرفه بوده و بازخوردهای دو طرف نسبت به مسئله جریان یادگیری را به پیش می برد. انجمن تسهیلگران ایران با تمرکز بر رویکرد یادگیرنده محور اقدام به معرفی و ارایه جدیدترین روش ها و تکنیک های آموزشی بالخص در حوزه آموزش بزرگسالان می نماید که می توانند مورد استفاده مدیران سازمان ها، مدرسان و آموزشگران قرار بگیرد.