تفکر واگرا و همگرا در تسهیل تولید ایده‌های بیشتر و تصمیم‌گیری بهتر