2023-01-21

برگزاری دوره آشنایی با شایستگی‌های تسهیلگری

انجمن بین‌المللی تسهیلگران در ایران، به منظور معرفی و ترویج شایستگی‌های تسهیلگری، اقدام به برگزاری دوره‌ای در این راستا نموده است. شایستگی‌های اصلی تسهیلگری انجمن، چهارچوبی است […]
2022-09-04

جلسه هنر گردهم‌آیی

در راستای ترویج فعالیت های تسهیلگری و توسعه شبکه تبادل دانش و تجارب بین تسهیلگران اقدام به برگزاری جلسات آنلاین نموده ایم. جلسات عمدتا شامل موضوعات […]
2022-06-07

تفکر واگرا و همگرا

در راستای ترویج فعالیت های تسهیلگری و توسعه شبکه تبادل دانش و تجارب بین تسهیلگران اقدام به برگزاری جلسات آنلاین نموده ایم. جلسات عمدتا شامل موضوعات […]