2018-04-30
آموزش بزرگسالان

آموزش بزرگسالان

آیا آموزش بزرگسالان همانند آموزش کودکان می باشد؟ چه تفاوتی در یادگیری بزرگسالان و یادگیری کودکان وجود دارد؟ چه رویکردی در آموزش بزرگسالان موثرتر است؟ در […]
2018-04-30
تسهیلگری در کلاس درس

تسهیلگری در کلاس درس

اگر ثروتی هنگفت به من داده شود که باز به دوران مدرسه برگردم و پشت نیمکت های کلاس بنشینم، هرگز قبول نخواهم کرد. اگر معجزه ای […]
2018-04-06
فیلیپ چارت

فیلیپ چارت

ثبت اختراع فیلیپ چارت به سال 1913 بر می گردد. در طول قرن 19 استفاده شده است. فیلیپ چارت امروزی که تخته نصب شده بر سه […]
2018-04-06
ارتباط یک سویه و دو سویه

ارتباط یک سویه و دو سویه

کاربرد: نشان دادن مشکلاتی که ارتباطات یک سویه ممکن است پیش بیاورد. بازی ارتباط یک سویه و دوسویه در جلساتی با تاکید بر ارتباط موثر می […]
2018-04-05

مشارکت جوامع محلی در توسعه

جامعه همانند یک کشتی می ماند که هر عضوی از آن باید آمادگی گرفتن سکان را داشته باشد                 […]
2018-04-05
6 کلاه تفکر

شش کلاه تفکر تصمیم گیری

تاریخچه این تکنیک توسط ادوارد دوبونو در سال 1985 در کتابی به نام شش کلاه تفکر ارایه شد. ادوارد دوبونو فیلسوف، روانشناس، نویسنده و متفکر اهل […]
2018-04-05
پنجره جوهری

تکنیک پنجره جوهری

تاریخچه تکنیک پنجره جوهری تکنیکی است که برای درک بهتر روابط افراد با خودشان و دیگران کمک می کند. این تکنیک توسط دو روانشناس جوزف لوفت […]
2018-03-21

تسهیلگری ابزاری برای توانمندسازی منابع انسانی

تسهیل گری راهی است برای رهبری بدون این که زمام امور به دست گرفته شود. وظیفه تسهیل گر آماده کردن دیگران برای به عهده گرفتن مسؤلیت […]
2018-03-09
ویژگی های اصلی تسهیلگری

شایستگی های اصلی تسهیلگری

شایستگی های اصلی تسهیلگری در انجمن بین المللی تسهیلگران عمده ترین و مهم ترین شایستگی های اصلی تسهیلگری از دیدگاه انجمن بین المللی تسهیلگران که موجب […]