2020-02-19
تسهیلگری دربرگیرنده: درون گراها در گردونه مشارکت

درون گراها در گردونه مشارکت: تسهیلگری دربرگیرنده

تجارب ارتباطی به من آموخت که در جامعه ای زندگی می کنم که برون گراها حرف اول را می زنند، و بیشتر مورد توجه و مورد […]
2019-05-19
تغذیه در جلسات و کارگاه های تسهیلگری

تغذیه در جلسات و کارگاه های تسهیلگری

تغذیه در جلسات و کارگاه های تسهیلگری تغذیه بخش لاینفک زندگی بشر است. حیات انسان وابسته به غذا است. در حقیقت وضعیت فیزیکی، روحیات، سلامت و […]
2018-05-25
تکرار تاثیر دارد

تکرار تاثیر دارد!

بر اساس برخی تحمیلات افراد جامعه تا مقطعی از زندگی گمان می کردم که تکرار[1] بد است، در تکرار جایی برای یادگیری و فراتر رفتن نیست […]
2018-04-30
تسهیلگری در کلاس درس

تسهیلگری در کلاس درس

اگر ثروتی هنگفت به من داده شود که باز به دوران مدرسه برگردم و پشت نیمکت های کلاس بنشینم، هرگز قبول نخواهم کرد. اگر معجزه ای […]
2018-04-05

مشارکت جوامع محلی در توسعه

جامعه همانند یک کشتی می ماند که هر عضوی از آن باید آمادگی گرفتن سکان را داشته باشد                 […]