درباره انجمن تسهیلگران ایران


انجمن تسهیلگران ایران با هدف کلی ترویج و توسعه فعالیت تسهیلگری (راهبری) در حوزه های سازمانی، آموزشی و جوامع محلی شکل گرفته است.
این انجمن همراه سازمان های دولتی، خصوصی، غیردولتی و گروه های مردم نهاد در فرایند های تصمیم گیری، برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی می باشد.
تبادل تجارب تسهیلگران، تولید و تبادل دانش تسهیلگری، برگزاری نشست های تخصصی، برگزاری دوره های آموزشی تسهیلگری و توان افزایی تسهیلگران از دیگر فعالیت های این انجمن می باشد.

پیام تسهیلگران

تسهیلگران اعتقاد دارند، می دانند و انجام می دهند...
  • این اشتباه را نکنید که فکر کنید بی طرف بودن درباره محتوا به این معنی است که درباره فرآیند هم بی طرف باشید!

  • افراد بیرونی راحت تر از رهبران و همتایان آنها می توانند بی طرف باقی بمانند.

  • نقش تسهیل­گر مدیریت کردن فرآیند و واگذار کردن محتوا به مشارکت­ کنندگان است.

  • تسهیل گران معتقدند دو فکر بهتر از یک فکر است

  • جلسه و نشست بدون تسهیلگر، از نظر کارآیی و مؤثر بودن مثل یک تیم ورزشی است که سعی می کند بدون داور بازی کند.

  • هدف تسهیلگری ارتقاء اثربخشی گروهی است.

پایگاه دانش

تسهیلگر حرفه‌ای همیشه در حال یادگیری است.

برنامه‌ها و خدمات

همراه شما در دستیابی به اهداف گروهی و سازمانی هستیم.

همکاران ما

کسانی که از خدمات ما استفاده کرده اند.